Latest Android Apps from Android Market or AppBrain: WIFREE PRO – Free WIFI and Other Apps

Cute Android: Latest Android Apps from Android Market or AppBrain: WIFREE PRO – Free WIFI and Other Apps

Latest Android App: WIFREE PRO – Free WIFI

***Compatible with Notification Ads Cleaner ***
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notificationadsremover

- Notification for preferred Wifi
- Share Wifi Signal and Location on Social Network i.e. facebook
- Automatic scan WIFI and display in Widget
- One click to connect Free WIFI
- Calculate Signal Strength in Percent
- Represent Signal Strength with Cockpit Color
- Easily manage Known (Configured) WIFI (Set Current Enable, Disable, Remove)
- Filter WIFI result only usable WIFI with minimum Signal Strength
- Filter WIFI Name (SSID)
- Search Bookmark and Browser History

Benefit
- Discover Free WIFI automatically in Home screen
- Easily Target Free WIFI in Coffee Shop and Public area ***
- New Interface to represent Strength Meter
- Centralized screen for Manage WIFI both Secured – and Open
- Concern only usable WIFI
- Search Bookmark and Browse

Disclaimer:
In order to give you a free app and keep developing more free apps in the future, we are integrating a search tool to our application. This will add a few access points to your device (hence the permissions) to direct you to the web search service. Please consider using the search to help us keep creating apps. You may delete the search icon, bookmark and homepage easily.
You can optout notification ads or uninstall application
Leadbold Optout: http://opt.leadbolt.com/
SendDroid Optout: http://senddroid.com/optout/
Airpush Optout: http://www.airpush.com/optout/

AppBrain Link: http://www.appbrain.com/app/wifree-pro-free-wifi/com.autowifi.nx

Latest Android App: Đảo Replica

Má»™t trò chÆ¡i nhập vai vô cùng thú vị vá»›i nhât vật chính tên là Android!
Bạn sẽ phải trải qua rất nhiều chÆ°á»›ng ngại vật cùng các rô bốt nhân tạo chống lại bạn.
Trong trò chÆ¡i bạn sẽ được hÆ°á»›ng dẫn bởi má»™t tiến sÄ© tạo ra con rô bốt Android, chính là nhân vật mà bạn sẽ Ä‘óng vai trong trò chÆ¡i.
Nhiệm vụ của bạn là Ä‘i tìm má»™t thứ có tên là "Nguồn" là khởi Ä‘iểm của mọi tranh chấp giữa các thế lá»±c. Má»™t vật sẽ Ä‘em lai sức mạnh ghê ghá»›m cho ai sá»­ hữu nó, ai có nó sẽ có thể thống trị thế giá»›i.
Bạn sẽ Ä‘óng vai trò là má»™t anh hùng Ä‘i tìm kiếm "Nguồn", rồi sau Ä‘ó sẽ phát hiện ra rất nhiều âm mÆ°u của tiến sÄ© Kabocha tạo ra rô bốt Android, của tập Ä‘oàn Rokudou chống đối lại tiến sÄ©.
Cuá»™c đấu tranh giữa thiện và ác sẽ được phân định kết cục bởi chính bạn.
Trò chÆ¡i Ä‘Æ¡n giản để sá»­ dụng các thao tác và thật sá»± là hấp dẫn vá»›i tất cả người chÆ¡i.
Có 3 mức Ä‘á»™ chÆ¡i phù hợp vá»›i từng đối tượng.

AppBrain Link: http://www.appbrain.com/app/%C4%91%E1%BA%A3o-replica/com.hnydteam.replicaislandvn

Latest Android App: The Best Youtube Forever PRO

Search Best Youtube by country
Search Best Youtube by period – today, week, month, forever
Easy to use interface
Save Last result
Multiple View Support – Detail View, Column View, Grid View
Add bookmark for your favorite youtube
View youtube bookmark
Share youtube

Disclaimer:
In order to give you a free app and keep developing more free apps in the future, we are integrating a search tool to our application. This will add a few access points to your device (hence the permissions) to direct you to the web search service. Please consider using the search to help us keep creating apps. You may delete the search icon, bookmark and homepage easily.
You can optout notification ads or uninstall application
Leadbold Optout: http://opt.leadbolt.com/
SendDroid Optout: http://senddroid.com/optout/
Airpush Optout: http://www.airpush.com/optout/

AppBrain Link: http://www.appbrain.com/app/the-best-youtube-forever-pro/com.js.bestyoutube.nx

Latest Android App: Top Music Video PRO

New music is created everyday.
If you wanna be uptodate with latest popular music with YOUTUBE trend

Show Top Music Video by country
Show Top Music Video by period – today, week, month, forever
Save Last result
Multiple View Support – Detail View, Column View, Grid View
Add favorite music video
Share favorite Youtube URL

Disclaimer:
In order to give you a free app and keep developing more free apps in the future, we are integrating a search tool to our application. This will add a few access points to your device (hence the permissions) to direct you to the web search service. Please consider using the search to help us keep creating apps. You may delete the search icon, bookmark and homepage easily.
You can optout notification ads or uninstall application
Leadbold Optout: http://opt.leadbolt.com/
SendDroid Optout: http://senddroid.com/optout/
Airpush Optout: http://www.airpush.com/optout/

AppBrain Link: http://www.appbrain.com/app/top-music-video-pro/com.js.topmusicvideo.nx

Latest Android App: AIS 3BB Wifi PRO

***สามารถใช้งานร่วมกับ Notification Ads Cleaner ***
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notificationadsremover

- ค้นหา ais wifi และ 3bb wifi

วิธีการใช้งานโปรแกรม
=====================
1) *** สร้าง Widget ที่ Home Screen เพื่อสามารถตรวจสอบ Wifi ได้สะดวก**
2) แทบแรก – เลือก 3BB Wifi ที่ค้นหาพบ และต้องการเชื่อมต่อ
3) แทบที่สอง – ขอรหัส Wifi จาก AIS และ กดปุ่ม Open Browser เพื่อใส่รหัส
4) แทบที่สาม – Wifi ที่เคยติดตั้งทั้งหมด – เลือก Set Current หากต้องการบังคับการเชื่อมต่อ

ค่าติดตั้งอื่นๆ
====================
1) Auto Refresh – ออโต้แสกน Wifi เมื่อเลือกแทบแรก
2) Set Minimum Signal Strength – ไม่แสดง Wifi ที่มีสัญญาณต่ำ
3) Set Refresh schedule for Widget – ต้องสร้าง Widget
4) แสดง Notification Alert เมื่อตรวจสอบพบ Wifi – ต้องสร้าง Widget

Disclaimer:
In order to give you a free app and keep developing more free apps in the future, we are integrating a search tool to our application. This will add a few access points to your device (hence the permissions) to direct you to the web search service. Please consider using the search to help us keep creating apps. You may delete the search icon, bookmark and homepage easily.
You can optout notification ads or uninstall application
Leadbold Optout: http://opt.leadbolt.com/
SendDroid Optout: http://senddroid.com/optout/
Airpush Optout: http://www.airpush.com/optout/

AppBrain Link: http://www.appbrain.com/app/ais-3bb-wifi-pro/com.wifi.ais3bb.nx

Latest Android App: DTAC Wifi PRO

***สามารถใช้งานร่วมกับ Notification Ads Cleaner ***
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notificationadsremover

วิธีการใช้งานโปรแกรม
=====================
1) *** สร้าง Widget ที่ Home Screen เพื่อสามารถตรวจสอบ Wifi ได้สะดวก**
2) แทบแรก – เลือก DTAC Wifi ที่ค้นหาพบ และต้องการเชื่อมต่อ
3) แทบที่สอง – สมัคร DTAC Wifi และ กดปุ่ม Open Browser เพื่อใส่รหัส
4) แทบที่สาม – Wifi ที่เคยติดตั้งทั้งหมด – เลือก Set Current หากต้องการบังคับการเชื่อมต่อ

ค่าติดตั้งอื่นๆ
====================
1) Auto Refresh – ออโต้แสกน Wifi เมื่อเลือกแทบแรก
2) Set Minimum Signal Strength – ไม่แสดง Wifi ที่มีสัญญาณต่ำ
3) Set Refresh schedule for Widget – ต้องสร้าง Widget
4) แสดง Notification Alert เมื่อตรวจสอบพบ Wifi – ต้องสร้าง Widget

Disclaimer:
In order to give you a free app and keep developing more free apps in the future, we are integrating a search tool to our application. This will add a few access points to your device (hence the permissions) to direct you to the web search service. Please consider using the search to help us keep creating apps. You may delete the search icon, bookmark and homepage easily.
You can optout notification ads or uninstall application
Leadbold Optout: http://opt.leadbolt.com/
SendDroid Optout: http://senddroid.com/optout/
Airpush Optout: http://www.airpush.com/optout/

AppBrain Link: http://www.appbrain.com/app/dtac-wifi-pro/com.wifi.dtacwifi.nx

Latest Android App: TRUE Wifi PRO

***สามารถใช้งานร่วมกับ Notification Ads Cleaner ***
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notificationadsremover

วิธีการใช้งานโปรแกรม
=====================
1) *** สร้าง Widget ที่ Home Screen เพื่อสามารถตรวจสอบ Wifi ได้สะดวก**
2) แทบแรก – เลือก @TRUEWIFI ที่ค้นหาพบ และต้องการเชื่อมต่อ
3) แทบที่สอง – Wifi ที่เคยติดตั้งทั้งหมด – เลือก Set Current หากต้องการบังคับการเชื่อมต่อ

ค่าติดตั้งอื่นๆ
====================
1) Auto Refresh – ออโต้แสกน Wifi เมื่อเลือกแทบแรก
2) Set Minimum Signal Strength – ไม่แสดง Wifi ที่มีสัญญาณต่ำ
3) Set Refresh schedule for Widget – ต้องสร้าง Widget
4) แสดง Notification Alert เมื่อตรวจสอบพบ Wifi – ต้องสร้าง Widget

Disclaimer:
In order to give you a free app and keep developing more free apps in the future, we are integrating a search tool to our application. This will add a few access points to your device (hence the permissions) to direct you to the web search service. Please consider using the search to help us keep creating apps. You may delete the search icon, bookmark and homepage easily.
You can optout notification ads or uninstall application
Leadbold Optout: http://opt.leadbolt.com/
SendDroid Optout: http://senddroid.com/optout/
Airpush Optout: http://www.airpush.com/optout/

AppBrain Link: http://www.appbrain.com/app/true-wifi-pro/com.wifi.truewifi.nx

Latest Android App: Barcelona Metro Map

Barcelona metro map.

===================================
We love creating apps, and want to keep them free forever. In order to keep our development running we are using a search service to generate some revenue from this free app. This app will add a couple search links on your device in the form of an icon, bookmark link and browser homepage. You may delete them easily (drag to the trash or delete the link for the browser), if you choose to use them, thanks!

AppBrain Link: http://www.appbrain.com/app/barcelona-metro-map/com.ravenx.barcelonametro

Latest Android App: Berlin Metro Map

Berlin metro map.

===================================
We love creating apps, and want to keep them free forever. In order to keep our development running we are using a search service to generate some revenue from this free app. This app will add a couple search links on your device in the form of an icon, bookmark link and browser homepage. You may delete them easily (drag to the trash or delete the link for the browser), if you choose to use them, thanks!

AppBrain Link: http://www.appbrain.com/app/berlin-metro-map/com.ravenx.berlinmetro

Latest Android App: Manchester Metro Map

Manchester metro map.

===================================
We love creating apps, and want to keep them free forever. In order to keep our development running we are using a search service to generate some revenue from this free app. This app will add a couple search links on your device in the form of an icon, bookmark link and browser homepage. You may delete them easily (drag to the trash or delete the link for the browser), if you choose to use them, thanks!

AppBrain Link: http://www.appbrain.com/app/manchester-metro-map/com.ravenx.manchestermetro

Latest Android App: Sydney Metro Map

Sydney metro map.

===================================
We love creating apps, and want to keep them free forever. In order to keep our development running we are using a search service to generate some revenue from this free app. This app will add a couple search links on your device in the form of an icon, bookmark link and browser homepage. You may delete them easily (drag to the trash or delete the link for the browser), if you choose to use them, thanks!

AppBrain Link: http://www.appbrain.com/app/sydney-metro-map/com.ravenx.sydneymetro

Posted by Cute Android

Related Android Apps:

  1. Cute Android Apps for Users: WiFi Finder
  2. Open Source Android Apps for Developers: Android-wifi-tether
  3. Cute Android Apps for Users: Android Sync Manager WiFi
  4. Latest Android Apps from Android Market or AppBrain: WiFi Hacker Prank (bgn) and Other Apps
  5. Latest Android Apps from Android Market or AppBrain: WiFi Messages and Other Apps
  6. Latest Android Apps from Android Market or AppBrain: Borsa and Other Apps
  7. Latest Android Apps from Android Market or AppBrain: Wifi On/Off and Other Apps
  8. Latest Android Apps from Android Market or AppBrain: Oi WiFi and Other Apps
  9. Latest Android Apps from Android Market or AppBrain: iTunes to Android sync (WiFi) and Other Apps
  10. Cute Free Android Apps for Users: GTunes Music Free MP3 Download